Regulamin Newslettera

Regulamin Newsletter, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki stron usługi Newsletter  świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie Newsletter.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Regulamin – Regulamin Newsletter;
 • Administrator – 4 Safety Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 16a, 05-250 Radzymin,  NIP: 125-154-31-35 (dalej jako „4 Safety Sp. z o.o.  ”);
 • Użytkownik – osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;
 • Usługa – usługa Newsletter;
 • Umowa o Usługi- umowa o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną.

Rozdział 2.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • Usługi oferowane przez Administratora polegają na otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących z nim;
 • Z chwilą zaznaczenia pola i przyciśnięcia przycisku „Wyślij” dochodzi do  zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter, w tym do zawarcia umowy o świadczenie usług Newsletter drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 3.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • W celu prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet posiadającego  oprogramowanie umożlwiające odbieranie oraz odczytywanie wiadomości mailowych.

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

 • Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
 • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują. Nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samo powielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
 • możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 • możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
 • sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
 • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

Rozdział 4.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Warunki zawarcia Umowy

 • Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które posiadają 16 lub więcej lat oraz  podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, przycisnęły przycisk „Wyślij” w tym zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail
 • Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi, wymaga podania aktualnego i prawdziwego adresu poczty elektronicznej.

Warunki rozwiązania Umowy

 • Rozwiązanie Umowy może nastąpić w szczególności:
 • na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „Wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;
 • z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub w przypadku braku aktywności (np. otworzenia wiadomości lub kliknięcia w zawarte w nim linki) Użytkownika przez okres co najmniej roku od ostatniej aktywności.
 • poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;
 • Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia świadczenia Usługi bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

Rozdział 5. 
Ochrona danych osobowych oraz poufność

Warunki zawarcia Umowy

 • Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb realizacji Usługi jest Administrator.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności wysyłki Newslettera.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
 • Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
 • Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Osobom, których dane przetwarzane są w powyższym celu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 6. 
Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany Regulaminu

Postępowanie reklamacyjne

 • Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Usługi w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: marketing@4safety.pl
 • Wszelkie wiadomości dotyczące Usługi powinny być przesyłane na adres e-mail: marketing@4safety.pl
 • Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tryb zmiany Regulaminu

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacje o zmianie Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
 • Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronach internetowych Administratora.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

Prawo i sąd właściwy

 • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Wykładnia postanowień Regulaminu

 • Tytuły rozdziałów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.
 • Regulamin portalu stan na: 20 maja 2021 r.