AUDYT TECHNICZNY ATEX

Powrót

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Atmosfera wybuchowa (0, 1, 2) zawierająca gazy, pary, mgły i aerozole występuje z reguły w:
√ zakładach chemicznych
√ rafineriach, lakierniach
√ oczyszczalniach ścieków
√ elektrowniach
Atmosfera wybuchowa (20, 21, 22) zawierająca pyły z reguły występuje m.in. w:
√ zakładach chemicznych
√ przemyśle farmaceutycznym
√ elektrowniach, cementowniach
√ zakładach przetwórstwa żywności
√ zakładach przetwórstwa drewna

Kiedy obszar uznany jest za zagrożony wybuchem?

Pomieszczenia określa się jako zagrożone wybuchem, jeżeli może się w nich utworzyć mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej się takiej ilości gazów palnych, par, mgieł, aerozoli lub pyłów, których wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia przekraczający 5 kPa.

Podstawą uznania przestrzeni za potencjalnie zagrożoną wybuchem jest czas emisji i utrzymywania się czynników tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przy klasyfikacji przestrzeni do odpowiedniej strefy zagrożenia wybuchem oraz przy doborze urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym bierze się pod uwagę właściwości fizykochemiczne czynników palnych występujących w danej przestrzeni m.in.:

√ granice wybuchowości
√ temperaturę zapłonu w przypadku cieczy
√ temperatury samozapłonu
√ minimalne energie zapłonu
√ grupy wybuchowości
√ gęstości względem powietrza

Przed przystąpieniem do klasyfikacji przestrzeni do odpowiednich stref zagrożenia wybuchem powinny być podjęte działania zmierzające do minimalizacji ryzyka wybuchu.

Czym jest OZW?

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie efektywnych źródeł zapłonu mogących zainicjować wybuch.

Ocenę zagrożenia wybuchem i klasyfikację do odpowiednich stref powinien przeprowadzać zespół złożony z specjalistów m.in. specjalistów ds.: technologicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, elektryki, wentylacji. Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona zarówno w odniesieniu do procesu produkcyjnego jak i każdego stanu funkcjonowania zakładu.

Dwa kluczowe elementy OZW to:

√ prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej
√ prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu

Jak możemy Cię wesprzeć w strefach EX/ATEX?

√ Przeprowadzimy audyty bezpieczeństwa wybuchowego
√ Wyznaczymy strefy zagrożenia wybuchem
√ Ocenimy dokumentację projektową pod kątem ryzyka wybuchu
√ Opracujemy Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)
√ Opracujemy Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW)
√ Opracujemy Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW)
√ Zbadamy parametry zapalności i wybuchowości pyłów, gazów i cieczy
√ Przeprowadzimy szkolenia ATEX dla Producentów i Użytkowników
√ Wesprzemy i doradzimy przy realizacji nowych projektów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego
√ Przygotujemy profesjonalne analizy z punktu widzenia wybuchowości pyłów, gazów i cieczy przy udziale eksperta sądowego (akredytowanego eksperta)
√ Przygotujemy analizy ryzyka zgodnie z normami europejskimi, jak również ocenę dokumentacji z punktu widzenia jej poprawności
√ Udzielimy wsparcia w zakresie wdrażania postanowień DZPW wraz z przygotowaniem dokumentacji spełniających wymagania instytucji kontrolnych

Zobacz co zyskasz

OPINIE

Strefy zagrożenia wybuchem znajdują się w Twoim zakładzie?

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami i zamów audyt bezpieczeństwa wybuchowego. Odezwiemy się w ciągu godziny.

Zapraszamy do kontaktu.

Poprzez kliknięcie "Wyślij" wyrażam zgodę na kontakt 4 Safety Sp. z o.o. przez e-mail lub numer telefonu.Więcej w Polityce Prywatności.
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.
Sprawdź jak sklasyfikowane są obszary niebezpieczne

Zobacz Nasze filmy